Sunday, September 03, 2006


Haf hir wedi mynd

Dw i wedi bod diogi iawn gyda fy Nghymraeg y haf ma a fe flogiais i ddim o gwbl. Ond yn wir, mae beth i wedi dysgu tra fi'n mynd â gorffwys hir o fy astudiaeth yn mwydo mewn. Wythnos diwethaf pan roeddwn i'n bod yn Utah ar fusnes fe sylweddolais fy mod i allu gwneud llawer o brawddeg yng Nghymraeg a defnyddio llawer o geiriau hefyd. Oedd meddyliau Cymraeg yn rhoilio o gwmpas yn fy mhen. Yn rhoi nhw gyda'i gilydd bu ac mae o hyd anodd ond dw i wedi gwella. Fy gobaith ydy dechrau ysgriffennu eto o leiaf unwaith o ddwywaith wythnos.

Dyma lun (uchod) o'n ci bach newydd ni. Astro ydy ei henw fe. Mae e'n Whippet a naw wythnos oed.

Thursday, July 13, 2006


Mwynglawdd breintiedig

Y dau ddeg tri aceri ma ar y dde o'r arwydd ma ydy fy hawl mwyngloddiaeth newydd, gobeithaf! Mae e'n lle hardd arall yn y mynyddoedd ar warthaf 'Mynydd Coch' ar hyd 'Bwlch Corkscrew' . Dyna ddeuddeg i bymtheg aceri o dir flatt i fwthyn gyda y rhelyw yn gogwyddo i fyny y mynydd. Mae un broblem gyda y lle ma er hynny, dydy e ddim yn hygyrch yn ystod y gaeaf o wanwyn. Ond fe fasai fe’n bod lle gwych i dreulio y haf felly dw i'n breuddwydio am brynu y hawl o leiaf. Dim ond 4WD yw'r ffordd ac mae hi'n syth i fyny a thros y mynydd o 'ma.


Uwch rhes y goeden

Dyma fi wythnos diwethaf yn sefyll mewn basn mynydd. Lle hardd yw e ble mae heic prynhawn yn heddychol iawn. Pob haf mae blodau disglair yn blodeuo'n y twndra uchel a awyr iach. Ond gochelwch cawod prynhawnol pa e'n arferol adeg y flwyddyn 'ma.

Friday, June 30, 2006


Byddwn ni'n bod yma

Mae fy ngwraig a fi yn gadeal i Golorado i'r wythnos gŵyl. Gobeithiaf i weld chi'n acw.

Hwyl fawr tan wythnos nesaf!

Monday, June 26, 2006

Cymorth Mawr

Dw i wedi sylwi yn ddiweddar fy mod i ddim yn cael cymaint o drwbl yn poeri allan barnau Cymraeg mewn araith. Dw i'n llindagu i fyny bob amser o hyd ond os fy ngheisio yn anniben iawn wedyn fe alla i dweud wrthywch un farn gyfansawdd o ddau. Yn darllen blogau arall yw atebol dw i'n credu a glustiau wael y fy ngwraig pa chlwed fy maldorddi o'r iaith. Dydy hi ddim yn dysgu Cymraeg ond mae hi'n ddeall llawer o eiriau achos fy astudiaeth o'r iaith. Gyda neb dim arall yma i siarad Cymraeg wrth mae'n bosibl ein fod ni'n ffurfio tafodiaith newydd, "Texraeg".

Mae fy ngwraig a fi'n mynd ar ddaith i Golorado y penwythnos ma i wythnos. Wedyn dw i'n gobeithio i gael llawer o bethau i flogio am.

Friday, June 16, 2006


Penwythnos glawog

Dydw i ddim yn dylu bod achwynwr ers ein angen ni'r glaw ond pam dros y benwythnos gyfan? Dim arall i fi ddweud heblaw 'penwythnos hapus i'r gweddill i chi'.

Roedd y llun ma o blodau binc yn tynnu ar ein taith diweddar i Hot Springs. Roedd nenlen o goed yn caddugo y goedwig yn atgoffa fi o y tywydd heddiw.

Tuesday, June 13, 2006
Dipyn o hwyl

Mae lluniau fy mod i ddim yn siwr am gyda fi heddiw. Fe ddichon fod rhyw o nhw yn twyll ond wn i ddim.

Rhaid i chi gofyn eich hun am eu arfeddyd nhw ar y archfarchnad ma. (uchod)


Dw i'n dyfalu un rheswm fel y archfarchnad yn cae ydy ei fod dydy'r gyrwyr ddim yn gallu troi at yr ystôr. (ar y dde)Wrth grws, fe all i fod beth eu gwerthu nhw (ar y chwith) ydy pam maen nhw yn cae, ond os rydych chi'n edrych i briodas gwn clec, wedyn 'dych chi'n gydnerth.


Ydy e'n bosibl fel perchen y ystôr yn cymysgu? Yn posibl, mae e wedi mynd â thro anghywir mewn coleg cystal. (ar y dde)

Neu all e fod fel doedd e ddim yn gwybod ble mynd i helpu? (isod)


Wedyn coleg gweithiodd perchen y ystôr cyn creawdwr arwydd. Ond yn amlwg, mae e wedi yfed gormod o gwrw tra gweithio ac yn cael syniad anghywir am rhyw pethau. (isod ar y chwith a dde).
Does ddim llawer o lwc gyda fe gan arŵy

Friday, May 26, 2006


Mlog crwydrol

Mae llun o Gymru dw i'n meddwl gyda fi heddiw. Wn i ddim le ei ddod e ond dw i'n credu ei fod o Gymru. Roeddwn i'n gorseddu 'Windows 2003' ar cyfrifiadur rhith ddoe at y swyddfa a wedi gwneud y llun ma fy mhen-desg.

Dw i'n peiriannydd meddalwedd ac yn gweithio gyda llawer o gyfrifiaduron bob dydd. Mae mwyaf ohonyn nhw yn cyfrifiaduron ffisegol ond mae dau gant ohonyn nhw yn cyfrifiaduron rhith a rhedeg ar warthaf cyfrifiadur ffisegol. Mae rhyw o'r blychau yn rhedeg i fyny i wyth cyfrifiadur rhith mewn tandem. Dw i ddim yn siwr iawn ond dyna rhaid bod pedwar cant o systemau yng nghwbl.

Wel, yn ôl y stori am y llun, ddoe roedd angen arna fi orseddu system newydd i brawf o offeryn newydd. Wrth gynifer cyfrifiaduron i rheoli dw i'n cael meddwl o enwau unigryw felly dw i wedi enwi llawer ohonyn nhw gyda enwau Cymreig. Dw i wedi cael systemau yn enw mynydd-coch, pen-y-bont, yr-ddraig-goch, llun-o-gymru, ci-du-da, gwartheg a eraill. Wedyn yn rhoddi nhw enw, fy rhoddi nhw pen-desg cyfateb.

Yn ceisio bod creadigol ydy anodd rhywbryd felly dw i wedi enwi y system 'Ffenestr-2003' i rwsymau amlwg. Wedyn fe wnes i ffeindio y pen-desg ma ar peiriant chwilfa gan chwiliad ar y gair 'ffenestr'. Mae'n ddiddorol iawn ble eich weld chi y bin ysbwriel. Mae e'n edrych tebyg fe fasech chi’n gallu ailgylchu y cywir.

Oes unrhywun yn gwybod os y llun ydy llun o Gymru? O ble mae e'n dod?

Friday, May 19, 2006


Hen a newydd

Dw i'n gwybod fy mod i ddim yn ysgrifennu llawer o bosts yn ddiweddar a does dim rheswm da gyda fi. Wel, mae un rheswm yn diogi ond yn wir dw i'n hoffi dysgu mewn ysbonciau a mae'n anodd i feddwl o bethau rhywbryd hefyd.

Mae eisiau arna fi ysgrifennu am pethau felly all i ddysgu ond fe faswn i'n hoffi cael nhw fod yn ddiddoral. Dw i wedi gweld llawer o bostau da gyda syniadau ardderchog ond mae'n anodd iawn o hyd i meddwl o rywbeth rhywbryd. Mae gobaith gyda fi ar fyr o dro i wella fy sgiliau geiriol Cymraeg rhywfodd a wedyn yn dechrau gwneud bostau clywedol. Wedyn y post ma dw i'n mynd ysgrifennu llythyr i Santa Claus yn gofyn i gamera digodol newydd i neud bostau fideo ;-).

Wrthi wedi siarad am hen syniadau a newydd, sut am llun o hen adeiladoedd a newydd o'r fy nhaith i Hot Springs. Dyma lun yn tynnu o ein ffenestr gwesty ni o ganol tref.

Sunday, May 14, 2006


Parêd car celf

Yn daliwch ymlean syniad dw i wedi cael o Tom wythnos diwethaf dw i'n postio am yr Art Car Parade yma yn Houston. Mae e wedi bod digwyddiad blynyddol ers un deg naw blywddyn. Ac hefyd mae e'n digwyddiad gwanwyn ym Mis Mai pan y tywydd yn debyg iawn.
Roedd y tywydd yn wych a thros 250 o geir yn gyrru yn y parêd eleni. Mae fy anwyliaid i'n cynnwwys y car arch (ar a chwith) a y wagen goch (isod) ond mae'n llawer o syniadau diddorol ar gyfer car celf i fod gweld. Mae oriel llun o'r ceir dim ond dangos ychydig ohonon nhw ond mae hi'n ddiddorol. Mae milloedd o bobl yn dod allan fel arfer i weld y hwyl a mae caffaeliaidau yn dyfarnu mewn llawer o gategoriau. Dyma tipyn o hippie fest hefyd Tom gyda Chwrw, bwyd, bandau a difyrrwch arall

Friday, May 05, 2006


Mhen-blwydd yfory

Mae'r pen-blwydd ma'n dod gyda newyddion drwg. Prynhawn y ddoe dw i wedi cael galw ffôn oddi wrth fy mam y nweud i fel fy mam-gu yn sal iawn. Dwedodd hi y meddyg yn dweud wrth hi yn barod fydd fy mam-gu yn marw. Y bore ma fy mrawd wedi galw i nweud i fel mae hi wedi marw yn fore am dri o'gloch.

Ond yn wir, roedd hi'n naw deg naw oed ac wedi byw bywyd da iawn. Roedd hi'n fwr â eidion i ei chyntaf hi naw deg pump blwyddyn ond ers yna wedi dadfeilio. Roedd hi'n tywys bywyd tawel a gobeithiais i fydd hi'n byw i gant ond doedd e ddim yn meddwl bod. Felly, dw i'n hapus iawn iddi hi fod gyda duw.

Prynodd fy ngwraig barbiciw newydd i fy mhen-blwydd yfory. Mae'n fawr iawn a dynion y siop yn ei ddosbarthu fe bore yfory. Dw i'n credu fel fydda i'n cael pen-blwydd hyfryd a rhai coginio da iawn i dathlu.

Roedd y llun ma yn tynnu yn diweddar o'r cartref a i'r chwith ydy fy wncl, fy modryb, fy mam-gu, fy chwaer a fy mam.

Thursday, May 04, 2006

Ddes hiraeth ar y ffôn

Roedd e'n ddiddorol noswaith y ddoe wedi ginio pan canodd y ffon a sylwais i'r enw ar ID y geilwad â rhywun doeddwn i ddim wedi clywed am ers dau ddeg blwyddyn. Mae e'n ffrind o fy nyddiau ysgol pan roeddwn i laslanc. Roedd y pryd diwethaf fe weles i fe yn pryd gafodd e ddychweled newydd o'r gwasanaeth milwrol. Roedd gwraig ifanc a phlentyn bach gyda fe yna ond doedd arian ddim gyda fe. Cyfryw yw bywyd, dw i'n meddwl pan ydych chi'n allan newydd y wasanaeth gyda dim arian. Wedyn, fe symudon nhw i Dallas yn gogledd y Texas a wnes i ddim clywed ohonon nhw ers.

Wrth grws mae pethau wedi newid ers yna gyda fe ond mae'n diddorol iawn ei fod e ddim gormod o newid. Siaradon ni ar y ffôn dros awr.

Dw i'n mynd i gael fy ngwraig i sganio llun ohono fe yfory wrth ei syddfa hi i bost ymlaen â y post ma. Mae dau llun da fi oddi wrth y hen ddydiau ohono fe. Bydda i'n ei ddweud ar ôl y post fel mae e ar y we ond dw i'n meddwl fel fe wnaiff e fod synnu pan dydy e ddim yn gallu darllen y blog ma.

Friday, April 28, 2006


Hen Gogoniant

Dw i wedi darllen y erthygl ma heddiw am anthem cenedlaethol y UDA mewn iaith arall. Wedyn dw i'n gwylio erthygl arall am Arlywydd Bush yn dweud y rhaid i ni canu y gân m'ond yn Saesneg. Felly dw i wedi cyfieithu y anthem i Gymraeg, ond dydy hi ddim yn odl. Ydych chi'n meddwl fe fase Francis Scott Key yn gofalu mewn pa iaith chi ei chanu hi?

O dywedwch, allwch chi weld, erbyn golau cynnar y cyfddydd,
beth megis yn falch ein galw ni at y llwydnos yn pelydru olaf?
Pwy cleisiau bras a sêr gloyw trwy'r frwydr peryglus,
dros y gwrthgloddiau ein gwylio ni'n dylifo'n arwrol?
Ac y llacharedd coch y rocedi, y bomiau yn ymrwygo mewn aer,
fe rhoddodd prawf trwy'r nos y roedd ein baner ni'n acw o hyd.
O dywedwch ydy y faner sbangl seren na yn chwifio eto
dros wlad y rhyddhawyr a chartref y dewrion.

Tuesday, April 25, 2006


Twrci mewn braw

Mae'r twrci ma (ar y dde) yn rhedeg mewn amgarn o gwmpas ni ar heic dros copa y Mynydd Gogledd. Mae iâr ydy hi gyda dau cyw. Roedd y cywion yn croesi y llwybr a roedd hi'n ein cylchu ni rhag ofn fe fasen ni’n camu arnyn nhw. Glywoch chi ddim erioed crawc mwy na roedd hi'n gwneud. Ond roedd e'n dydd da iawn i bawb a'i theulu hi'n symud ymlean. Fe wnaethon ni weled crwban hefyd ond doedd e ddim yn brys.

Thursday, April 20, 2006

Ar tŵr mynydd

Dyma lun o'n taith ni i Hot Springs wythnos diwethaf. Mae tŵr yn fry y parc cenedlaethol ar fynydd Hot Spring. Fy ngwraig i'n edrych trwy ddarganfyddwr golygfa dros y ddinas. Fe wnaethon ni wneud llawer o pethau fel yn heicio tra ymlacio. Fe gafodd fy ngwraig i amser da bob pen-wythnos a fe aeth hi i'r sba i driniaeth dŵr meddyginiaethol.

Mae'n diddorol iawn am y dŵr. Mae e'n pedair mil blwyddyn oed pan ei fyrlymu o fôn y mynydd. Does ddim gweithgaredd folcanig yna, yn le mae'r dwr yn dal trwy'r ffurf pedol o wastatir y mynydd, wedyn mae e'n disbyddu dwfn yn y ddaear ble mae dŵr yn gwresogi ar cyfartaledd o dri gradd wrth tri chant o droedfeddi. Wedyn mae'n tarddu o'r ddaear at un cant pedwar deg tri gradd ond ar ôl pedair mil blwyddyn.

Monday, April 17, 2006


Fwrdd y rhyswyr

Mae'n amlwg iawn pwy roedd y bwytawyr rhyswr at fy mhicnic cwmni wythnos diwethaf. Roedd yr dyn gyda'r crys rhesog yn enillwr o'r dyfarniad bwyta. Roedd e wedi bwyta ers tri awr pan dynnu'r llun. Dydy e ddim yn 'Cajun' o gwbl, yn le mae e'n dod o Rwsia. Dw i wedi dechrau meddwl ei fod cimwch coch ym mhobman. Mae'r dyn pwy ydy nesaf iddo fe'n dod o Fietnam. Ar y lan morgainc mae pawb yn bwyta'r creaduriaid.

Roedd y picnic yn hwyl iawn. Fe wnaethon ni yfed cwrw a chwarae gemau prynhawn pob. Gyrrais i fy nghar awduraidd ('64 Plymouth) i'r parc y dydd na.

Wednesday, April 12, 2006


Brwd Crawfish

Yfory, mae fy ngwmni i'n cael y bicnic flynyddol. Yn gwir, mae hi'n brwd crawfish. Dydw i ddim yn dyfalu ei fod "pysgodyn craw" o "cimwch bach" yn nghymraeg? Ond fe fydd e'n hwyl siŵr o fod. Mae'r bicnic yn ganol y dydd felly mae'n dydd ymlacio dim o waith. A wedyn dydw i ddim yn gweithio Dydd Gwener a fy ngwraig a fi'n mynd i fryniau droed y Arkansas i'r pen-wythnos hir.

Ydych chi'n bwyta crawfish o'r blaen? Wn i ddim os maen nhw'n Gymru o ogledd y UDA. Ar y "bayou" mae pobl yn eu bwyta nhw bob dydd. Maen nhw'n caru i sugn y pennau achos mae'r perlysiau yn yna. Hefyd mae'n digon o tatws a thywysennau yn y brwd. Mae'n gwych iawn. Hwyl fawr i'r pen-wythnos, fe byddaf i'n ol ar Dydd Llun.

Tuesday, April 11, 2006


Beth wythnos

Dw i'n gweithio i cwmni meddalwedd yn lleol. Roedd ein cwmni ni'n brynu newydd erbyn cwmni meddalwedd mawr. Mae eisiau ar y cwmni newydd cadw cyflogedigion peirianneg cwbl felly mae popeth yn edrych da iawn. Fe es i'r swyddfa dros sul diwethaf i waith Dydd Sadwrn a Dydd Sul. Mae rhwydwaith mawr gyda ni'n yr adail. Mae 1,200 o cyfrifiaduron yn ein labordy ni o leiaf ond dydyn nhw ddim yn cyfrannu gyda'r cyfrifiaduron yn y labordai byd-eang o gwmni newydd. Fe wnaethon ni gael i "Re-IP" y rhwydwaith cyfan i fod ar y rhwydwaith mawr heb ymladdfa.

Heddiw, mae addysgiaeth I18N (internationalization) gyda ni. Dw i'n rhyfeddu os mae Gymraeg ar y rhestr o iaith cynnal. Dydy llun da ddim gyda fi heddiw felly dyma lun o fy swyddfa i.

Thursday, April 06, 2006


Gerddi

Dyma lun arall o fy niwrnod yn y parc gyda fy ngwraig i ben-wythnos diwethaf. Mae lle yn Yr Erddi Fotangeol. Oedd blodau yn blodeuo ac yn pert iawn. Cerddon ni o gwmpas y goedwig nes haner ddyd. Oedd tywydd yn iawn i ddiwrnod mewn parc.

Dyna riwl gramadegol Cymraeg fy mod i'n dysgu am yn diweddar. Y riwl ydy pryd defnyddio "yn" a phryd defnyddio "mewn". Mae'n "yn" gyda gwrthrychau plws yr, yma o ragenwau personol a mae'n "mewn" pan dydy'r gwrthrych ddim yn diffinio. Nawr te, rhaid i fi dysgu ble defnyddio "pryd" a ble defnyddio "pan".... i dweud y lleiaf.

Monday, April 03, 2006


DDoe y bore

Heddiw, dw i wedi cael ddau llyfr newydd yn y bost y bore ma. Mae un "Y Geiriadur Mawr" a mae'r arall "Intermediate Welsh" gan Garath King. Dw i ddim yn credu fy mod i'n barod i rammadeg canalradd eto ond dw i'n chwilfrydig iawn am beth fydda i'n dysgu iddo fe. Dw i'n chwilfrydig hefyd am pa un ai a fydd yr geiriadur gwelliant dros yr un fe ges i. Fe fydda i ddim yn cael siawns eu adolygiad nhw nes ar ôl y gwaith y noswaith ma.


Oedd ddoe yn dydd ymlacio, yn ymweld â ffrindiau a'n yfed ychydig o gwrw. Yn y bore fy ngwraig a fi yn mynd am dro ar y parc. Oedd tywydd yn cymylog ond yn hyfryd iawn am cerddediad. Y cerflun yn y cefndir o dyn ar gefn ceffyl ydy Sam Houston. Oedd e'n yr arwr o annibyniaeth y Texas yn 1836. Oedd e'n arlywydd prif o'r weriniaeth hefyd. Mae'r parc ma'n yr em o Houston gyda y sw, yr ardd rhosynnau, yr erddi Japaneaidd, yr erddi botangeol a'r pwll adlewyrchiad ma le fy ngwraig i'n sefyll yn y llun. Mae llawer of pethau yna a milltiroedd o lwybr i gerdded.


Wedyn y parc aethon ni i ginio at dŷ y rhieni fy ngwraig ac wedyn yn ôl i'r dŷ i ymlacio.

Friday, March 31, 2006


Oesoedd yn ôl

Dyna lun o hen ddyddiau fy mod i'n cael o fy nhad i'n diweddar. Mae'r llun o fi yn 1970 ar fy nhaith cyntaf i Golorado. Mae'r llun ma yn gwasanaethu cyn llythyr atgoffa ei bod hi ddim yn gwanwen ym mhobman eto. Oedd hi'n gyntaf y Mehefin pan oedd y llun yn tynnu ac oer iawn o hyd. Ers tri deg chwe blwyddyn faswn i ddim yn gweled y llun nes ddoe.

Dw i'n falch fy mod i ddim un ar ddeg oed nawr ond dw i ddim yn bwriad cyfarfod rhywle'n y ganol. Diolch yn fawr i fy ngwraig i sganio'r print imi.

Thursday, March 30, 2006

Glas y bonedi

Dim byd yn dweud Texas fel cae llawn o las y bonedi. Os ydych chi'n daith y seren 'nig mae'n adeg i gyrru allan i'r wlad. Fe fyddwch chi ddim yn fod siomedig am eich tro chi. Gan ychydigyn o law eleni maen nhw'n blodeuo yn teg o hyd.

Dw i wedi fod darllen llyfr gramadeg newydd ers dwy wythnos. Dydy'r llyfr ddim yn rhy amgen na fy llyfr cyntaf. Ond mae e'n newydd gan ugain blwyddyn. Mae e wedi helpu yn barod gyda fy nirnadaeth o Gymraeg fy mod i'n weld dydd i ddydd. Ond dw i'n gwybod fy Nghymraeg i'n angen llawer o waith.

Dynnais i'r llun llynedd o orllewin y Texas agos i'r Anialwch Chihuahuan.

Tuesday, March 28, 2006


Dirwedd y dringedyddion

Mae cysylltiad diddorol 'da fi heddiw i ddringwyr y graig. Mae'r llun (ar y chwith) yn arall o fro fryn y Texas. Mae'r lle ma yn enw "Turkey Peak". Fe fydd dringwyr ei gweld hi o ben y "Enchanted Rock" pa oedd y deiliad o mhost diwethaf. Mae map ar y wefan yn y linc yn dangos amlinell yr arwynebedd. Mae'n hwyl i ddringo i fyny ac i lawr y frynau ond gochel y clegr flaenllym.

Sunday, March 26, 2006


Hudoles ithfaen

Yn diweddar, dw i wedi ddechrau darllen llyfr gramadeg Cymreag ymddiddanal newydd. Mae'r llyfr yn diddorol a'i fod rhyw dau ddeg flwyddyn yn newydd na ges i. Mae un peth da wedi dysgu'n fel dydy 'y neall o ramadeg Cymraeg ddim yn rhy ddrwg. Ond mae ei mynegiant e. Dw i'n meddwl fy mod i'n wella ond mae hi'n ffordd hir ymlaen. Mae peth da arall am y llyfr amgen na ei fod newydd yn ei ddifferiad e rhwng gramadeg Cymraeg o'r dde a'r ogledd. Fe fydd hwn helpu yn cryn. Dw i'n dim ond ar y bennod bedwaredd felly dw i'n cael llawer i ddarllen gyda un ddeg chwe phennod yn y llyfr. Dw i'n gobeithio gweld penodau am araith cyflym hefyd i wella deall rhai o'r blogau Gymraeg y ngweld.

Dyma lun o'r galon o Texas. Mae'r lle yn enw "Enchanted Rock" a'i bod bryn mawr o wenithfaen caled. Mae'n dringad anawdd i'r pen. Yn y pellter allwch chi gweld y ffordd o Fredericksburg.

Thursday, March 23, 2006


Bythynnod o glegyr

Mae'r hen tai ma ble roedd fy nheulu i'n byw ar y pryd o fy ngheni. Roedd fy nhad i'n gweithio i'r gwasanaeth parc cenedleathol a roedd e'n penodi at Carlsbad New Mexico. Roeddon ni'n byw yno i bedair blwyddyn a mewn tri thŷ gwahanol cyn roedd ein teulu ni'n prifio. Dw i'n cofio ychydigyn am yn byw yno ond mae rhai pethau dw i'n cofio. Roeddwn i'n pedair blwydd oed pan fe mudon ni i Texas ond dw i'n caru gofwyo acw yn aml. Ar ein rhestr byr, rydyn ni'n cael cynllun i daith arall yno i Nadolig eleni. Mae'n lle gwych i mynd yng ngaeaf.

Tuesday, March 21, 2006


Pen-blwydd trydydd ar degfed

Mae'r post arbennig ma am fy nghath i. Mae e'n un deg tri oed heddiw a mae'n dathlu ei ben-blwydd ar ddydd gyda thywydd bendigedig. Mae hi'n hyfryd iawn fel arfer ar y dydd cyntaf o wanwyn a dydd da i'ch pen-blwydd chi.

Mae e'n cerdded trwy'r tŷ a'i fod yn edrych ar y camera. Mae e'n ifanc iawn i'w oed e.Monday, March 20, 2006


Aeth hi am dro


Dyma dau llun o'r llwybr cerddediad o gwmpas y pennau o'r fynyddoedd o dde Arkansas. Mae un llun o fy ngwraig i'n edrych i fyny o'r llwybr. Roedd hi'n gwenu oherwydd heb ei gwybod hi dw i wedi ddringo i fyny i ben o'r bryn i dynnu ei llun hi.

Mae'r llun arall o hen arwydd ar hyd y ffordd.

Friday, March 17, 2006Glôyn byw ar fynydd siwgr

Mae'r dau bili-pala ma ymron i lawr ar flodau yn caru lliw disglair o wanwyn yn y Fynyddoedd Ouachita i lawr i dde-gorllewin o Arkansas. Mae'r enw 'Ouachita' o'r iaith Washitaw o bobl brodorol i ganrifau. Mae'r fynyddoedd tra o gorffolaeth bach yn hyfryd.

Mae'r glôyn byw yn gwybod pa bobl wedi wybod ers eu llagaid nhw'n gweld cyntaf yr addfwynbryd o'r wlad. Mae'r arwynebedd ma yn gwybyddus i'w ffynnonnau anianol e'n denu pawb o arlywyddion i freindal i fwydo mewn dwfr meddyginiaethol.

Thursday, March 16, 2006

I lygaid plant yw e?

Mae e'n llawer o arddulliau gramadegol fy mod i'n sylwi ers ddechrais i ddeall gramadeg Gymraeg. Ar ran y'r blogwyr dw i wedi weld arfer gwahanol yn cyferbyniad iawn o bawb. Maen nhw'r blogwyr o'r Unol Daleithiau pwy sy'n ysgrifnu am peth ill dau yn cymysgu ai peidio, Mae pawb yn minio mawr arna i. Yna mae'r ysgrifenwyr o Gymru pwy sy'n siarad Gymraeg yn ffraeth wedi fy dysgu i lawer. Maen nhw'n ysgrifennu Gymraeg da iawn ond mewn arddulliau dw i wedi ddim yn gweld. A wrth grws, yr dysgwyr cyfan o loeger pwy'n dysgu'r hen iaith ond eu siariad nhw ddim Gymraeg yn ffraeth iawn. Cyfan o peth y ddarllenais i'w bod yn addysgol. Ar ran y'r llyfrau gramadeg a geiriaduron dw i wedi defnyddio. Mae defnyddiau yn amrywio o ffurfiol i ymddiddanol.

Ond o bell ffordd mae'r un peth ei fod hynod iawn a llyfrau plant yw e. Fe faset ti'n disgwy fel fydd yn darllen llyfr dyna ysgrifenedig i blant yn annichellgar a thor o gramadeg bob dydd. Ond yn lle o cerdded hawdd, dydy hi ddim yn awelan o gwbl i ddarllen. Mae gramadeg i blant y nhaflu i'n ôl edrych yn caled ar fy dysg. Prynais i pedwar llyfr i blant yn diweddar i'r amcan cymwys. Roeddwn i'n syndod pan fe dderbynais i y bost gyda'r llyfrau gweld eu gramadeg. Mae gemau fel "Fe a' i â'r fasged iddi" ac "Tynnodd ddilad y gwely am ei wddf" o'r Hugan Fach Goch yn arfer Gymraeg yn ffordd dw i'n erioed fy ngweld. Pwy ydy'n cofio "Pwy wyt ti sy'n meiddio croesi fy mhont i?" o'r tri bwch gafr surbwch. Mae llyfrau plant yn diddorol iawn pan ydych chi'n tair blwydd oed o yn dysgu iaith newydd â oedolyn.

Mae'r llun ma yn goglygfa arall o'r parc cenedlaethol yn Arkansas.

Tuesday, March 14, 2006


Pleserdaith Dydd Gwener y Groglith

Mae clefyd bwthyn gyda fy ngwraig ac fi' yn barod eleni. Dim ond Mawrth a rydyn ni wedi meddwl am bleserdaith i dechrau y gwanwyn. Rydyn ni wedi wybod ein mynd i Colorado yng Ngorffennaf i wythnos. A fe aiff hi wrth San Fransisco ym Mai i 'Nos Merched' gyda ei ffrindiau hi. Mae'n nemor o benwythnos hardd ar ôl y gwanwyn ma a Mae'r tywydd yn prydferth nawr.

Roeddwn i meddwl fel allwn ni'n mynd i gwersyllu neu'r feiston neu rhywle, ond ble? Wel, mae fy ngwraig i eisiau prynu ci bach newydd a mae hi wedi bod yn siriad gyda bridiwr o Whippets pwy sy'n byw yn gogleddol Texas. Mae llawer o gi bach gyda nhw i prynu nawr ond dydyn ni ddim yn edrych i prynu eto. Rydyn ni'n dechrau newydd i edrych a ein eisiau edrych am gwahanol bridiwyr o gwmpas y dalaith. Maen nhw'n byw mwyof o ffordd i Arkansas felly rydyn ni wedi penderfynu i mynd i Hot Springs i'r penwythnos ac ymweliad y cwb ci ar y ffordd adre.

Mae'r benwythnos yn mis ar gerdded ond dw i'n edrych ymlaen at hi'n siwr iawn. Mae llun ar y dde yn goglygfa o tŷ badd yn y parc cenedlaethol. Dydy hi ddim yn agor mwyach i golchi ond rydych chi'n ei gweld hi o'r tu mewn o hyd

Sunday, March 12, 2006


Gwanwyn wedi tarddu

Dyma lun o flodeuyn ar coeden eirinen wlanog o'r ganol o Texas. Mae blodeuyn gyda coed ffrwyth cyfan yn barod eleni. Mae'r coed sitaidd i lawr i dde o'r dalaith yn rhy arogleuog a mae'r gwenyn yn prysur iawn. Mae Gwanwyn wedi dod yn cynnar iawn a dw i'n meddwl ei bod roedd y mochyn daear yn anghywir.

Friday, March 10, 2006


Ei chastell hi yw acw

Ers yr oesoedd mae ein gartre mewn awyr ni wedi bod yng nghastell daear fam. Mae ei thŷ hi wedi neud adeg y greadigaeth wedi cael rhoddi clydwch i lysiau ac anifeiliaid i filflwyddiannau. Ond roedd y pen o'r bryn o dan y môr i miliynau o flywddyn a rhoedd gartre i pysgod a chreadur o'r ddwfn hefyd. Mewn pryd, fe giliodd y dŵr a'r awel a thymhorau wedi treulio'r bryn i lawr. Mae pobl wedi byw ar warthaf i glogwyn i hugain ganrif. Fe fydd y lle na'n bod dacw am oesoedd heibio i ddynolryw.

TGIF, beth ydy "TGIF" yn Gymraeg? Nawr te, yn ol i'r waith o fy nghariad i.

Thursday, March 09, 2006


O'r orsaf

Sylwais i llawer o pethau diddoral yn wir i edrych ar y wefannau flog yn ddiweddar. Dw i wrthi'n gweithio ar ceisio rhai o'r deunydd y dw i wedi weld.

Mae'n rhaid i fi symud gyda'r oes, os dw i eisiau bod blogwr diweddar. Dw i'n meddwl fy mod i'r waith yn dda a dyna'r peth mwya pwysig. Ers wythnos pan dw i wedi dechrau fy mlog a mae e wedi fod crymedd dysg serth.

Mae Rhaid i'r trên mewn y llun yn dringo i fyny ac i lawr y mynyddoedd ac yn cofleidio'r crymeddau tyn wrth rhybudd mewn y eira. Mae e'n teithio ar traciau medrydd cul i groesi'r ffordd. Mae trên wedi wneud mewn y ganrif bedwerydd ar bymtheg yn dringo allan o gwn i naw mil troedfedd i ei orsaf yn y fro uchel o hyd.

Tuesday, March 07, 2006


Roedd hi'r ffordd

Rydw i wedi bod yn meddwl am pa bryd fe ddechrais i dysgu Cymraeg yn gyntaf. Roeddwn i wedi bod yn edrych ar y we pan fe welais i wefan Mark Nodine. Fe ddalodd e fy llygad a fy niddordeb i'n iawn.

Mae ei grws e'n fawr o'r cychwyn i ddechreuwyr newydd. Roeddwn i wrthi'n gweithio pan fe frigdonni i mewn ond fe ddyfais i brysur iawn ac es i'n ol i waith yna. Fe basiodd misoedd cyn dw i wedi cael cyfle i ddychwelyd ond pan fe ddes i'n ol i'r wefan, fe ddechrais i dysgu Cymraeg.

Dw i eisiau rhoi diolchiadau i Mark, diolch i chi'n fawr! Dw i'n arfer y geiriadur ar ei le bob dydd i gyfieithiad o flogiau. Dw i'n dychmygu fy mod i ddim yr unig person ei fod.

Dyma llun o hen dŷ yn galw "Pueblo" ble roedd pobl yn byw mewn y ganrif ddeuddegfed

Monday, March 06, 2006


Ar warthaf cyfanfyd

Roeddwn i wedi meddwl e bod flogiau'n da iawn i fy helpu i dysgu. Dw i wedi ffurfio pa fodd os neb dim yn darllen fy mlogiau, fe fydd i'n dysgu eto. Ond dw i wedi cael yn barod y mae dysgwyr Cymraeg yn cyfeillgar iawn a chynorthwyol.

Mae'n dda gyda fi weld dy awgrymiadau a sylwadau caredig di. Dw in cynllunig i gadw darllen dy flogiau'n aml. Diolch i pawb yn cynnig i dy helpu ac yn darllen fy mhyst.

Dyma fy ngwraig ar warthaf ceunant du mewn parc cenedlaethol agos i Montrose Colorado. Mae hi'n troi gyda ei chefn hi at y geunant. Mae'n dwy fil troedfedd yn syth i lawr o yno. Mae Montrose mewn y bryniau troed o'r mynyddoedd San Juan islaw Ouray.

Sunday, March 05, 2006


Rhaid cropian cyn cerdded

Dw i wedi cael yn barod ei fod blogiau'n erfyn hwyl i dysgu geiriau newydd. Fydd fy ngramadeg i'n wella hefyd dw i'n credu. Dw i'n dychmygu fel fy mlogiau'n edrych fel Saesneg yn Gymraeg.

Mae llawer of gwaith arna i dysgu gramadeg Cymraeg. Dw i wedi sefydlu ei bod e'n ymarferiad caled i postio bob amser ond ddylwn i gweddu'n well mewn pryd. Fydd e helpu os fe alla i ddarllen blogiau cymraeg arall.

Dw i am clywed o chi sut ydych chi'n meddwl fy mod i'n neud. Wn i fy mod i'n cael llawer i dysgu.

Heddiw mae llun gyda fi o golygfa arall oddi wrth Ouray. Mae'r olygfa yn edrych i lawr y stryd prif.

Saturday, March 04, 2006


Fy athro yw i

Mae eisiau arna i'n dweud yn gyntaf fy mod i'n Americanwr arall pwy yw dysgwr Cymraeg. Mae teulu fy nhad-cu i'n dod o Gymru a dw i'n wedi yn wasted hoffi Cymru a Chymraeg ond fues i erioed yn Gymru. Mae llawer o adnoddau dysg gyda fi ond dydw i ddim yn nabod siaradwr arall. Felly, yr athro yw i!

Wedyn ddwy flwyddyn dw i wedi dysgu cyfran fel dwi'n gobeithio dy weld di ond mae hi'n anodd yn wir. Fydda i'n ymdrechu i dyfalbarhau.

Mae'r post heddiw am llun o golorado eto. Dyma dre fach mewn cwm mynydd yn enw Ouray. Mae ei enwogrwydd hi cyn "Y Swistir o'r Amerig" a dw i'n ei hoffi hi'n fawr. Y dre wedi ei neud o harddwch ma yn ble dw i'n mynd i wyliau y haf ma.

Fydda i'n ysgrifennu rhagor am hwn....i nawr...fydda i'n yr awr iach. Mae hi'n bert iawn heddiw.

Friday, March 03, 2006

Helo, James dw i


Dechrais i dysgu Cymraeg ers dwy flwyddyn a dw i'n gobeithio i wella fy ngeirfa a sgil ysgrfen trwy fy mlog i. Mae'n anodd i dysgu yr hen iaith pan 'dych chi'n yr unig myfyrwyr ac yr atrho. Dw i eisiau sgwennu am pethau Cymraeg fel gweledig o'r tu allan i'n edrych i mewn.

Dw i'n byw yn Texas ond y llun ma fy mod i'n atodi yn dod o Golorado. Dyma le i fyny i mynyddoedd yn ble fy ngwraig (Lisa) a fi priod. Ges i eisiau prawf fy mod i'n gallu atodi ffeil.

Mae rhaid i fi yn gorffen fy nghernlun cyn dw i'n postio rhagor o bosts. Mae eich sylwadau chi yn gwerthfawrogi iawn.


Ridgway Colorado Posted by Picasa